Direziun Scora de musiga Bassa Val Venosta (Naturns, Latsch, Solaneres, Schnals)

L'inom dla Scora de musiga de Naturns "Josef Astfäller" (1884-1966):

Ti agn dal 1908 al 1956 ê Josef Astfäller insegnant, orghelist y dirighënt dl cor y al á influenzé dassënn la vita culturala dl paîsc da Naturns. Al ê na porsona cun na gran etica profescionala y n gran talënt musical. Por so impëgn ince te tëmps ris de mudamënc politics tol ite Josef Astfäller n post d'onur tla storia dla scora de Naturns y al se mirita na gran stima.

De gran desfides, svilups y inovaziuns á caraterisé la vita dles scores de musiga ti ultimi agn. Dl 2006 él gnü metü adöm les trëi scores de musiga de Naturns, Solaneres y Latsch y al é gnü formé la Direziun Scora de musiga "Bassa Val Venosta". Dötaurela él prësc 1200 scolares y scolars che vá tles 6 sëntes dla scora de musiga y al é 51 insegnantes y insegnanc che insëgna. L'oferta formativa vá dal'educaziun musicala prescolara, leziuns stromentales da soné stromënc a fle de banda, stromënc a fle de lëgn, stromënc a cordes, stromënc por la musiga popolara, stromënc a tastes, stromënc eletronics, leziuns da cianté cina ala formaziun vocala y leziuns da soné i orghi de dlijia por porsones adultes.

Sambëgn é chësc panorama musical florënt ince mirit de Josef Hanny (1976-2000), diretur da denant dla scora de musiga de Naturns y de Erich Kuntner (1977-2004), diretur da denant dla scora de musiga de Solaneres. Sot a süa direziun él gnü fat sö frabicac nüs y separat por les scores de musiga de Naturns, Solaneres y Latsch.

Scora de musiga Schnals

Bele dl 1996 él gnü metü sö te Schnals na scora de musiga privata sön scomenciadia dles trëi musighes che finanziâ por na gran pert la scora deboriada cun i Comuns. Gerhard Rainer, surastant dla jonëza da inlaota dla Musiga de Unser Frau ê diretur dla "Blasmusikschule Schnals". Le fin tler di surastanc dles musighes de Schnals cun a ce Gerhard Rainer, ê da avëi defata na scora de musiga tl Istitut d'educaziun musicala. Y dl 2004 êra tan inant. La Scora de musiga Schnals, cun süa sënta tl frabicat dla scora elementara de Karthaus, gnô sënta destacada de Naturns. Porchël gnô na gran pert di incër 90 scolars y scolares dla scora de musiga dal 2004 inant insigná jö da insegnantes y insegnanc dla Scora de musiga de Naturns. Al gnô ressané le frabicat dla scora elementara y les classes gnô adatades dal punt d'odüda acustich por podëi tigní leziuns stromentales. Da d'altonn dl 2005 podô la scora de musiga jí tl frabicat dla scora daldöt ressané. La festa d'inauguraziun gnô tignida ai 21 d'otober dl 2005 y les scolares y i scolars dla scora elementara deboriada cun chi dla scora de musiga fajô da cornisc musicala.

La scora elementara de Karthaus á a chësta moda le vantaje che n insegnant profescional dla scora de musiga tëgn les ores de musiga tla scora elementara. Implü vëgnel vigni ann pité l'educaziun musicala prescolara por les mitans y i mituns dla scolina. Lapró vëgnel insigné clavier, chitara, bateria, trombëta, posauna, eufonium, tuba, saxofon, clarinet, fabló de travers y fabló y sambëgn ince teoria musicala. N gran suzes bele da tröc agn á la musiga dles jones y di jogn de Schnals, de chëra che al fej pert scolares y scolars dla scora de musiga de dötes trëi les fraziuns. Ara é sot la bachëta de Charlotte Rainer.

Scora de musiga Latsch – en cört süa storia

Le mëteman dla Scora de musiga Latsch vá derevers al ann 1991. Inlaota gnôl pité tla scora elementara de Latsch tl cheder dles ativités d'integraziun al insegnamënt le materies fabló y cianté. Cun na deliberaziun dl consëi de scora ai 24 d'otober dl 1991 gnôl indere metü debota fin, zënza che an se l'aspetass, a chëstes ativités deache aladô dles diretives de lege messâl ester te n grup almanco 10 scolares y scolars. Les classes che imparâ da soné le fabló ê ma formades da cater o cinch scolares y scolars y a chësta moda gnôl metü en discusciun döt le proiet. N valgönes porsones interessades metô belatira sö na comisciun de laur y contatâ danterater l'Istitut d'educaziun musicala por todësch y ladin. Les condiziuns por che l'Istitut d'educaziun musicala surantoless chisc cursc ê la desmostraziun da pert dl'uniun che ara ê bona da tigní autonomamënter i cursc de musiga dal punt d'odüda finanziar y organisatorich por trëi agn alalungia y che le numer de scolares y scolars cherscess tres deplü te chësc tëmp.

N sostëgn particolar gnô dé inlaota dal ispetur Hans Obkircher de Maran: al cherdô dassënn te chësc proiet, al ciarâ da motivé y metô atira a desposiziun material desvalí (libri de classa, atestaziun de frecuentaziun y i.i.).

- 1992: le consëi d'aministraziun dl Istitut d'educaziun musicala á tut la dezijiun da reconësce i cursc de musiga tignis privatamënter a Latsch sciöche "curs sostigní" dal Istitut d'educaziun musicala.

- 1995: at de fondaziun ofizial dl'Uniun "Musikschule Latsch":

Ciamó n'atra cossa portâ pro a slisiré le svilup: belavisa te chël tëmp gnôl planifiché la costruziun nöia dl local dles proes por la musiga de Latsch y n salf de fraziun nü. Insciö gnôl a se le dé la poscibilité da mëte i locai por la scora de musiga tl'ultima alzada de chësta costruziun nöia. Insciö odô ince ite i responsabli dl Istitut d'educaziun musicala che la realisaziun de na scora de musiga autonoma gnô ince sostignida le miú che ara jô dal'aministraziun comunala. Cina dailó gnôl tigní les leziuns tla scora elementara de Latsch.

- 1997: comunicaziun da pert dl Istitut d'educaziun musicala: aladô dla deliberaziun n. 140/97 di 15.09.1997 vëgnel surantut dal ann de scora 1997/98 la direziun dla scora de musiga de Latsch, che ê cina te chël momënt privata, dal Istitut d'educaziun musicala. La direziun ti vëgn surandada a Hanni Josef, diretur de scora deleghé dla scora de musiga de Naturns y chësta scora vëgn na sënta destacada dla Scora de musiga de Naturns.

-  1998: festa d'inauguraziun dla Ciasa dles uniuns - lot I cun local dles proes por la Musiga de Latsch, salf de fraziun, scora de musiga Latsch.

Orars d'ofize y contac

Direziun Naturns

Lönesc – vëndres: 8.30 – 12.00 y 14.00 – 17.00

Sënta de Solaneres

Mertesc: 14.00 - 17.00

Naturns (Direziun)

St. Zenostraße 20
39025 Naturns
Telefon 0473 660083
Fax 0473 672363
Email: musikschule.naturns@schule.suedtirol.it

Scora de musiga Latsch

Bahnhofstraße 26
39021 Latsch (BZ)
Tel./Fax: 0473/720006

Scora de musiga Solaneres

Hauptstraße 140
39028 Solaneres (BZ)
Tel/Fax: 0473/730094

Scora de musiga Laas

Schulweg 9
39020 Schlanders (BZ)
Tel/Fax: 0473/730094

Scora de musiga Schnals

Karthaus 43
39020 Schnals (BZ)

Colaboradus/Colaboradësses 

Comunicaziuns

Degun resultat.
Metede ite n'atra parora de chirida

Manifestaziuns

Alle Veranstaltungen

Termins

Forá 2024
nescMertescMercuibiandresSabedaDomënia
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   

Alle Termine

Downloads

Al n’é gnü ciafè degun resultat.
Metede ite prëibel n’atra parora d’archirida.

Düc i downloads

Olache i sun