Grup spezialistich Jazz/Pop/Rock

laura willeit

Ciamps spezialistics:
E-chitara, Keyboard/Jazzpiano, E-chitara, Cianté modern, Curs de jazz, Bandcoaching, E-Bass

Diretur dl grup spezialistich:
Laura Willeit ( Cianté modern)
Tel. 0472 82222 (Scora de musica - Bressanone/Vandoies)
E-mail: laura.willeit@schule.suedtirol.it
Consulënt spezialistica:
Plankensteiner Helga (Curs de jazz)
Braun Michael (Keyboard/Jazzpiano)
Hilber Paul (E-chitara)
Pixner Judith (Cianté modern)
Nocker Hans Peter (E-Bass)
Kofler Christian (Bandcoaching)